Algemene Voorwaarden.

Inhoud

Artikel 1 Begripsbepalingen 
Artikel 2 Algemene bepalingen 
Artikel 3 Prijs en betaling 
Artikel 4 Borgstelling, waarborgsom, bankgarantie 
Artikel 5 Geheimhouding 
Artikel 6 Risico, eigendom en zorgplicht 
Artikel 7 Garantie 
Artikel 8 Rechten van intellectuele eigendom 
Artikel 9 Medewerking door opdrachtgever 
Artikel 10 (Leverings)termijnen en verzuim 
Artikel 11 Duur van de overeenkomst en beëindiging
Artikel 12 Opschorting
Artikel 13 Ontbinding van de overeenkomst
Artikel 14 Overmacht
Artikel 15 Wijziging en uitbreiding van werkzaamheden, prestaties en/of leveringen
Artikel 16 Verplichtingen uit de wet bescherming persoonsgegevens en de
telecommunicatiewet 
Artikel 17 Slotbepalingen 

Artikel 1 Begripsbepalingen

Aanvullende Voorwaarden: voorwaarden die gelden voor de levering van specifieke
producten en/of Diensten en die gelden in aanvulling op de Algemene Voorwaarden.
Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Leveringsvoorwaarden.
Diensten: door of namens Leverancier aan Opdrachtgevers te verlenen elektronische
communicatie-, ICT of andere, daarmee samenhangende diensten.
Leverancier: Lilytel BV
Opdrachtgever: degene die handelt in de uitoefening van beroep op bedrijf met wie
Leverancier een Overeenkomst is aangegaan voor de levering van goederen en Diensten,
waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn.
Overeenkomst: de afspraken vastgelegd in een formulier, document of op een andere wijze,
op grond waarvan Leverancier de daarin genoemde goederen en/of Diensten aan
Opdrachtgever levert.
Partij(en): de Opdrachtgever of Leverancier afzonderlijk (“Partij”) dan wel gezamenlijk
(“Partijen”).
Voorzieningen: alle kabels, rand-, meet- of andere apparatuur, modems, smartcards en
eventueel daarbij behorende gebruikersdocumentatie en programmatuur die eigendom
zijn en blijven van Leverancier en die Opdrachtgever ten behoeve van de Diensten van
Leverancier huurt of in bruikleen heeft of die door Leverancier op de locatie van
Opdrachtgever in het kader van een Overeenkomst zijn aangebracht of geplaatst.
Openbare Elektronische Communicatiedienst: een voor het publiek beschikbare dienst die
geheel of gedeeltelijk bestaat in het overbrengen van signalen via een elektronisch
communicatienetwerk, voor zover deze dienst niet bestaat uit het verspreiden van
programma’s.

Artikel 2 Algemene bepalingen

2.1
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en Overeenkomsten
waarbij Leverancier goederen en/of Diensten van welke aard dan ook aan Opdrachtgever
levert.

2.2
In geval van strijdigheid tussen bepalingen uit de Overeenkomst, Dienstbeschrijving, de
Algemene Voorwaarden en de Aanvullende Voorwaarden geldt de volgende rangorde:
1 de Overeenkomst
2 de Aanvullende Voorwaarden
3 de Algemene Voorwaarden

2.3
De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever
en/of van derden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Ondertekening of (stilzwijgende)
acceptatie door Leverancier van documenten van Opdrachtgever en/of derden waarop
zulke algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard, geldt nimmer als aanvaarding
daarvan.

2.4
Overeenkomsten, alsmede wijzigingen daarop, komen tot stand:
a. door en op de datum van ondertekening door beide partijen van een
aanbieding van Leverancier of enig ander document;
b. op de datum van ontvangst van de schriftelijke bevestiging van Leverancier dat
de aanvraag van c. Opdrachtgever is geaccepteerd;
c. wanneer Opdrachtgever Leverancier feitelijk in staat stelt met de uitvoering
van dan de werkzaamheden aan te vangen of de Dienst te leveren.

Artikel 3 Prijs en betaling

3.1
Alle prijzen en tarieven in Euro en exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen
welke van overheidswege worden opgelegd. Reisuren, reis- en verblijfkosten, extra uren en
andere aan de werkzaamheden gebonden bijzondere kosten zijn niet in de prijzen en
tarieven inbegrepen en kunnen door Leverancier apart in rekening worden gebracht.

3.2
Leverancier is per 1 juni van elk jaar gerechtigd de prijzen en tarieven te verhogen, volgens
de CBS Consumentenprijsindex over de voorgaande periode 1 januari – 31 december.
Indien de CBS Consumentenprijsindex in enig jaar negatief is, zullen de dan geldende prijzen
en tarieven niet worden aangepast.

3.3
Leverancier behoudt zich het recht voor om naast de jaarlijkse prijsindexering, de
overeengekomen prijzen en tarieven, na Opdrachtgever daarvan minimaal vier weken van
tevoren op de hoogte te hebben gesteld, één keer per jaar te verhogen. Opdrachtgever
heeft in geval van prijsverhoging gebaseerd op dit artikel 3.3 uitsluitend het recht om de
Overeenkomst kosteloos op te zeggen in de volgende gevallen:
a indien de prijsverhoging betrekking heeft op een openbare elektronische
communicatiedienst; of
b indien de prijswijziging geen betrekking heeft op een openbare elektronische
communicatiedienst en de prijsverhoging hoger is dan 5%.

3.4
Leverancier brengt de door Opdrachtgever verschuldigde bedragen als volgt in rekening:
a eenmalig verschuldigde bedragen worden op (op)leverdatum gefactureerd;
b periodiek verschuldigde bedragen worden vooraf gefactureerd en zijn
verschuldigd vanaf datum oplevering of feitelijke ingebruikname van de Dienst;
c gebruikskosten en op tijd en materiaal gebaseerde bedragen worden maandelijks
achteraf gefactureerd.

3.5
Facturen dienen door Opdrachtgever te worden betaald binnen 14 (veertien) dagen na
factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. In het geval automatische
incasso is overeengekomen wordt op de factuur aangekondigd op welke datum
Leverancier het factuurbedrag van de rekening van Opdrachtgever zal afschrijven.

3.6
Bezwaren tegen gefactureerde bedragen, dienen vóór het verstrijken van de
betalingstermijn schriftelijk aan Leverancier kenbaar te zijn gemaakt, bij gebreke waarvan de
juistheid van de gefactureerde bedragen na het verstrijken van de betalingstermijn tussen
partijen komt vast te staan. Voor de bepaling van de door Opdrachtgever verschuldigde
bedragen zijn de gegevens van Leverancier beslissend, tenzij Opdrachtgever aantoont dat
deze gegevens niet juist zijn.

3.7
Indien Opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de voor hem geldende
betalingstermijn voldoet, is Opdrachtgever in verzuim zonder dat daartoe een
ingebrekestelling nodig is. Alsdan is Leverancier gerechtigd tot de wettelijke rente als
bedoeld in artikel 6:119 a en 6:120 Burgerlijk Wetboek (wettelijke handelsrente) en tot
redelijke vergoeding van (buiten) gerechtelijke kosten en incassokosten.

3.8
Het recht van Opdrachtgever op verrekening is uitgesloten.

3.9
Opdrachtgever is uitsluitend gerechtigd tot opschorting voor het betwiste deel van de
vordering. Indien Opdrachtgever een beroep doet op opschorting zal zij Leverancier binnen
vijf werkdagen op de hoogte stellen van de redenen daarvan.

Artikel 4 Borgstelling, waarborgsom, bankgarantie

4.1
Leverancier heeft het recht om van Opdrachtgever zekerheden te vorderen in de vorm van
een borgstelling, bankgarantie, waarborgsom of een andere vorm van zekerheid als er
gerede twijfel bestaat of Opdrachtgever aan zijn betalingsverplichting zal kunnen voldoen.

4.2
Het bedrag waarvoor zekerheid gesteld dient te worden, zal niet hoger zijn dan het bedrag
dat de Opdrachtgever over een periode van zes maanden aan Leverancier verschuldigd
zal zijn ter zake van de overeengekomen goederen en/of Diensten.

4.3
Zodra de noodzaak tot zekerheidstelling niet meer aanwezig is, zal Leverancier meedelen dat
de borgstelling of de bankgarantie of een andere vorm van zekerheid kan vervallen dan wel
wordt de waarborgsom terugbetaald.

4.4
Over de waarborgsom wordt geen rente vergoed.

Artikel 5 Geheimhouding

5.1
Partijen zullen geheimhouding betrachten ter zake van alle informatie en gegevens die zij
van elkaar ontvangen en die zijn aangemerkt als vertrouwelijk of waarvan het vertrouwelijke
karakter voortvloeit uit de aard van die informatie en gegevens, tenzij een wettelijke plicht
openbaarmaking van die informatie en/of gegevens gebiedt. De plicht tot geheimhouding
eindigt één jaar na het beëindigen van de Overeenkomst.

Artikel 6 Risico, eigendom en zorgplicht

6.1
Het risico voor tenietgaan, verlies, diefstal of achteruitgang van een zaak gaat over op
Opdrachtgever op het moment van aflevering.

6.2
Leverancier behoudt het eigendom van de zaken tot het moment dat de Opdrachtgever
alle verschuldigde bedragen heeft betaald. Opdrachtgever zal de zaken zolang hij het
eigendom nog niet heeft verkregen niet vervreemden, belenen of verpanden, noch
verhuren, uitlenen of op welke wijze, onder welke titel dan ook ter beschikking van derden
stellen.

6.3
Het risico voor tenietgaan, verlies, diefstal of achteruitgang van een Voorziening gaat over
op Opdrachtgever op het moment waarop deze Voorzieningen zijn aangebracht of
geplaatst op een locatie van Opdrachtgever, dan wel anderszins aan Opdrachtgever ter
beschikking zijn gesteld.

6.4
Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat de Voorzieningen op een geschikte (droge
en trillingvrije) locatie worden geplaatst. Opdrachtgever zal op de Voorzieningen
aangebrachte type- en serienummers, logo’s en/of andere markeringsmiddelen onverlet
laten.

6.5
Opdrachtgever is niet gerechtigd wijzigingen in de Voorzieningen aan te brengen (inclusief
wijzigingen in meegeleverde of in de Voorzieningen geïmplementeerde software) of deze te
verplaatsen of te beschadigen, dan wel deze door anderen dan Leverancier te laten
aanbrengen of te laten verplaatsen, behoudens met instemming van Leverancier.

6.6
Opdrachtgever dient Leverancier onverwijld in te lichten indien beslag wordt of dreigt te
worden gelegd op de zaken of Voorzieningen of anderszins eigendomsrechten van
Leverancier of van door hem ingeschakelde derden dreigen te worden geschaad. Zolang
het eigendom van de zaken bij Leverancier berust, is Leverancier gerechtigd de zaken bij de
Opdrachtgever terug te halen. De kosten hiervan zijn voor rekening van de Opdrachtgever.
De Opdrachtgever dient Leverancier toegang te verlenen tot de locatie waar de zaken zich
bevinden.

Artikel 7 Garantie

7.1
Leverancier zal de goederen en Diensten leveren in overeenstemming met in de
Overeenkomst overeengekomen technische en/of functionele specificaties. Leverancier
garandeert geen ononderbroken of storingsvrije levering van Diensten.

7.2
a De garantieperiode voor zaken bedraagt één jaar, ingaande op de datum van aflevering.
b De garantie op zaken omvat kosteloze reparatie dan wel vervanging van (onderdelen
van) de zaken in geval van materiaal- en/of fabricagefouten. De garantie omvat niet de
levering en/of vervanging van verbruiksartikelen. De vervangen onderdelen worden
automatisch eigendom van Leverancier.
c Garantie wordt verleend op zaken waarvan Opdrachtgever niet kan aantonen dat hij
deze binnen de garantieperiode Leverancier geleverd heeft gekregen.

7.3
a De garantieperiode voor systeemsoftware bedraagt drie maanden, ingaande op de dag
na levering van de systeemsoftware.
b De garantie op systeemsoftware omvat het kosteloos opsporen en corrigeren van fouten in
het geval de software niet functioneert conform de tussen partijen overeengekomen
technische en functionele specificaties.
c Garandeert niet dat de systeemsoftware zonder onderbreking of geheel foutloos zal
functioneren noch dat alle fouten zullen worden verbeterd.

7.4
De werkzaamheden die onder de garantie vallen, worden alleen binnen Nederland verricht
op een door Leverancier aan te geven adres.

7.5
De garantie vervalt indien:
1 reparaties, veranderingen of uitbreidingen aan de zaken zijn verricht door anderen dan
Leverancier zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Leverancier;
2 de zaken naar het oordeel van Leverancier zijn verwaarloosd dan wel onvoorzichtig en/of
ondeskundig zijn gebruikt, behandeld en/of onderhouden;
3 typenummers, serienummers en/of garantie-stickers zijn beschadigd, verwijderd en/of
veranderd;
4 wijzigingen in het garantiebewijs en/of aankoopbon zijn aangebracht;
5 door verkeerd inleggen en/of lekkage van vervangbare batterijen defecten zijn ontstaan;
6 defecten zijn ontstaan door het niet volgens de voorschriften aansluiten en/of
installeren van (goedgekeurde) zaken;
7 defecten zijn ontstaan ten gevolge van afwijkende omgevingscondities, voor zover
dergelijke condities zijn aangegeven;
8 defecten zijn ontstaan door overige van buitenaf komende oorzaken;
9 de verzegeling van de zaken, voor zover aanwezig, is verbroken.

7.6
Indien Leverancier zaken heeft geleverd onder fabrieksgarantie, dan gelden uitsluitend de
garantievoorwaarden en de garantietermijn van de fabrikant.
De garantietermijn wordt niet verlengd of vernieuwd door uitvoering van garantiewerkzaamheden, met dien verstande dat de garantie op de uitgevoerde

7.7
Garantiewerkzaamheden, inclusief op de vervangen onderdelen, 3 maanden bedraagt.

7.8
Eventuele verzend- of voorrijkosten kunnen aan Opdrachtgever in rekening worden
gebracht.

Artikel 8 Rechten van intellectuele eigendom

8.1
Met inachtneming van de in de Overeenkomst gestelde beperkingen en voorwaarden,
verleent Leverancier aan de Opdrachtgever een niet-exclusief, niet overdraagbaar recht om
de programmatuur, apparatuur of andere in verband met de Overeenkomst geleverde
zaken en ter beschikking gestelde Voorzieningen te gebruiken in de vorm waarin ze zijn
geleverd dan wel ter beschikking zijn gesteld, en wel uitsluitend voor interne doeleinden en
voor zover noodzakelijk om gebruik te kunnen maken van de uit hoofde van de
Overeenkomst geleverde Diensten.

8.2
De intellectuele of industriële eigendomsrechten van alle door Leverancier krachtens of in
verband met de Overeenkomst aan de Opdrachtgever ter beschikking gestelde
programmatuur, apparatuur of andere zaken en Voorzieningen, met inbegrip van
documentatie, berusten bij Leverancier of zijn leveranciers en/of bij de derde die Leverancier
heeft gemachtigd de programmatuur, apparatuur of andere zaken aan de Opdrachtgever
ter beschikking te stellen. De Opdrachtgever verkrijgt slechts rechten voor zover die hem in
de Overeenkomst uitdrukkelijk zijn toegekend.

8.3
Leverancier spant zich maximaal in om te waarborgen dat het gebruik door de
Opdrachtgever van de programmatuur, apparatuur en andere door Leverancier in verband
met de Diensten ter beschikking gestelde zaken en Voorzieningen geen inbreuk maken op
de intellectuele of andere eigendomsrechten van derden.

8.4
Leverancier zal de Opdrachtgever vrijwaren en verdedigen tegen aanspraken van derden die verband houden met vermeende inbreuk op intellectuele of industriële eigendomsrechten van derden door programmatuur, apparatuur of andere door
Leverancier in verband met de Dienst(en) ter beschikking gestelde zaken en Voorzieningen, op voorwaarden dat: Opdrachtgever : (i) Leverancier onverwijld van dergelijke aanspraken in kennis stelt; (ii) de aanspraken niet erkent; en (iii) medewerking verleent aan de verdediging tegen dergelijke aanspraken. De vrijwaringsverplichting vervalt indien en voor
zover de vermeende inbreuk redelijkerwijs kan worden toegeschreven aan misbruik van of aanpassingen aan de desbetreffende programmatuur, apparatuur of andere zaken door de Opdrachtgever, diens klanten, gelieerde ondernemingen, agenten of onderaannemers, wanneer de (vermeende) inbreuk een indirecte inbreuk betreft, of wanneer de (vermeende) inbreuk oorsprong heeft in de combinatie van de desbetreffende programmatuur, apparatuur of andere in verband met de Overeenkomst geleverde zaken met andere producten, programmatuur of elementen die niet geleverd zijn door Leverancier.

8.5
Indien een rechter onherroepelijk heeft beslist dat de Opdrachtgever inbreuk maakt op de
intellectuele of industriële eigendomsrechten van derden als gevolg van een handeling of
omissie aan de zijde van Leverancier, dan zal Leverancier, naar eigen keuze:
a. maatregelen nemen om de inbreuk te beëindigen, zoals het vervangen van
de inbreukmakende Dienst voor een functioneel gelijkwaardige andere dienst of het
wijzigen van de Dienst zodat deze niet langer meer inbreuk maakt maar functionele
wel gelijkwaardig blijft, of
b. de Diensten beëindigen en aan de Opdrachtgever eventueel reeds
ontvangen bedragen voor nog niet verleende diensten terug betalen.

Artikel 9 Medewerking door opdrachtgever

9.1
Opdrachtgever zal steeds tijdig al die informatie verstrekken die nuttig en noodzakelijk kan
zijn voor uitvoering van de Overeenkomst en staat ervoor in dat de verstrekte informatie juist en volledig is.

9.2
Indien Opdrachtgever de voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijke informatie
en (hulp) middelen, niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking stelt
aan Leverancier of als Opdrachtgever anderszins te kort schiet in zijn verplichtingen, heeft
Leverancier het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten.

9.3
Opdrachtgever zal medewerkers van Leverancier steeds toegang geven tot de locaties
waar de werkzaamheden uitgevoerd dan wel waar de Diensten geleverd moeten worden.

Artikel 10 (Levering)termijnen en verzuim

10.1
Alle door Leverancier genoemde (levering)termijnen zijn indicatief en nimmer aan te merken
als fatale termijnen. De enkele overschrijding van een (levering) termijn brengt Leverancier
niet in verzuim.
10.2
Indien overschrijding van enige (levering)termijn dreigt, zullen Leverancier en Opdrachtgever
zo spoedig mogelijk in overleg treden.
10.3
Verzuim van Leverancier treedt pas in nadat Opdrachtgever Leverancier schriftelijke in
gebreke heeft gesteld en daarbij een redelijke termijn voor nakoming heeft gesteld en
Leverancier niet binnen die redelijke termijn nakomt.

Artikel 11 Duur van de overeenkomst en beëindiging

11.1
Een Overeenkomst die voor bepaalde duur is aangegaan, wordt na afloop van de initiële
contractduur verlengd voor onbepaalde duur, tenzij Opdrachtgever de Overeenkomst
schriftelijk opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van één (1) maand voor het
einde van de initiële contractduur, of indien Leverancier de Overeenkomst opzegt met
inachtneming van een opzegtermijn van drie (3) maanden voor het einde van de initiële
contractduur. Overeenkomsten die krachtens de geldende wet- en regelgeving naar hun
aard niet langer aangegaan mogen worden dan vijf (5) jaar, zullen na het verstrijken van die
vijf (5) jaar niet stilzwijgend worden verlengd voor onbepaalde duur. Deze overeenkomsten
kunnen wel op initiatief van Opdrachtgever worden verlengd.

11.2
Een Overeenkomst aangegaan of verlengd voor onbepaalde duur kan door Opdrachtgever
zonder opgaaf van redenen, schriftelijk worden opgezegd met inachtneming van een
opzegtermijn van één (1) maand, tenzij Partijen op uitdrukkelijk verzoek van Opdrachtgever
een opzegtermijn van ten hoogste drie (3) maanden zijn overeengekomen. Leverancier is
gerechtigd om de Overeenkomst voor onbepaalde duur na goed zakelijk overleg en onder
opgave van reden schriftelijk op te zeggen. Indien een minimale duur is overeengekomen,
geldt dat opzegging eerst kan geschieden na verloop van de minimale duur. Indien partijen
geen opzegtermijn zijn overeengekomen, geldt een opzegtermijn van drie (3) maanden voor
Leverancier. Voor Overeenkomsten die krachtens de geldende wet- en regelgeving
naar hun aard niet langer aangegaan mogen worden dan vijf (5) jaar, zal de contractduur
voor onbepaalde tijd worden geconverteerd naar een Overeenkomst voor bepaalde duur.
Deze overeenkomsten kunnen wel op initiatief van Opdrachtgever worden verlengd

11.3
Indien Opdrachtgever een Dienst vóór het verstrijken van de (minimale) contractduur opzegt
is Leverancier gerechtigd tot de resterende vergoedingen welke verschuldigd zouden zijn als
de Overeenkomst niet tussentijds zou zijn opgezegd.

11.4
Naast het bepaalde in de voorgaande leden is Leverancier gerechtigd levering van de
Dienst(en) te beëindigen, met inachtneming van een aankondigingstermijn van ten minste
drie maanden, indien technische of (bedrijfs)economische redenen daartoe noodzaken. In
dat geval biedt Leverancier zo mogelijk een vervangende dienst aan. Indien de
Opdrachtgever de dienst niet wenst te accepteren, of indien geen vervangende dienst
beschikbaar is, wordt de Overeenkomst beëindigd op de datum dat Leverancier de
dienstverlening staakt.

11.5
Het bepaalde in artikel 11.4 is tevens van toepassing indien Leverancier niet meer kan
beschikken over specifieke producten en/of diensten die door derden worden geleverd,
door oorzaken die buiten de macht van Leverancier liggen.

Artikel 12 Opschorting

12.1
Naast de wettelijke gronden voor opschorting, is Leverancier gerechtigd de dienstverlening
met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk op te schorten en, indien van toepassing,
Apparatuur, data of kabels van de Opdrachtgever van installaties, apparatuur en/of het
netwerk van Leverancier los te koppelen, uit te schakelen of de elektronische toegang ertoe
te blokkeren indien:
A Leverancier daartoe verplicht wordt door een overheidsinstelling of toezichthouder;
B dit noodzakelijk is voor de naleving (of handhaving) van (gewijzigde) wet- of
regelgeving;
C Leverancier daarmee uitvoering geeft aan een gerechtelijk bevel of een vonnis;
D de kwaliteit of beschikbaarheid van de diensten die Leverancier aan andere klanten
levert, wordt, of dreigt te worden, geschaad door het gedrag van de Opdrachtgever of
diens personeel, of door de apparatuur of kabels van de Opdrachtgever;
E de veiligheid van personen of goederen wordt, of dreigt te worden, geschaad door het
gedrag van de Opdrachtgever of diens personeel;
F sprake is van een situaties waarin onmiddellijk moet worden gehandeld, bijvoorbeeld om
de veiligheid van personen of de integriteit van het netwerk te beschermen;
G er gegronde redenen bestaan om aan te nemen dat het aanbieden of gebruiken van
informatie of diensten die via de Dienst worden aangeboden wettelijk niet is
toegestaan dan wel onrechtmatig is jegens derden.

12.2
De Opdrachtgever blijft gedurende de in artikel 12 lid 1, bedoelde periode van de
opschorting betaling verschuldigd.

12.3
Voor zover Leverancier de dienstverlening heeft opgeschort omdat Opdrachtgever een
verplichting niet nakomt, dan is Leverancier bij hervatting van de dienstverlening na
opschorting gerechtigd om eventuele heraansluitingskosten in rekening te brengen.


Artikel 13 Ontbinding van de overeenkomst

13.1
Naast de wettelijke gronden voor ontbinding, is Leverancier gerechtigd de Overeenkomst
zonder rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk met
onmiddellijke ingang te ontbinden, indien Opdrachtgever:
a surséance van betaling heeft aangevraagd of dit aan hem is verleend;
b in staat van faillissement is verklaard of een faillissementsaanvraag is ingediend.

Artikel 14 Overmacht

14.1
Geen van de Partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien hij daartoe
verhinderd is als gevolg van overmacht.

14.2
Voor zover daaronder niet reeds begrepen, wordt onder overmacht tevens verstaan:
werkstaking, bedrijfsbezetting, blokkades, embargo, overheidsmaatregelen, oorlog, revolutie
en/of enig daarop gelijkende toestand, stroomstoringen, storingen in elektronische
communicatielijnen, kabelbreuk, brand, ontploffing, waterschade, blikseminslag,
natuurrampen, overstroming en/of aardbeving, gebrek aan en/of ziekte van Personeel
alsmede een tekortkoming jegens Leverancier van de toeleveranciers van Leverancier
of overmacht aan de zijde van toeleveranciers van Leverancier.

14.3
Wanneer de overmacht situatie langer dan negentig (90) dagen duurt, hebben partijen het
recht om de Overeenkomst door middel van een aangetekende schriftelijke kennisgeving te
beëindigen tenzij voorzienbaar is dat de overmacht situatie binnen redelijke termijn zal
worden opgelost. Hetgeen reeds ingevolge de Overeenkomst gepresteerd is,
wordt in dat geval naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens iets
verschuldigd zullen zijn.

Artikel 15 Wijziging en uitbreiding van werkzaamheden, prestaties en/of
leveringen

15.1
Indien Leverancier op verzoek of met instemming van Opdrachtgever werkzaamheden,
andere prestaties, of leveringen heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van hetgeen
is overeengekomen vallen, zullen deze werkzaamheden, prestaties, of leveringen door
Opdrachtgever aan Leverancier worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van
Leverancier of zullen, in geval een vaste prijs is afgesproken de meerkosten in rekening
worden gebracht. Leverancier is echter niet verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen
en kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.

15.2
Opdrachtgever aanvaardt dat door wijziging of uitbreiding van de werkzaamheden,
prestaties, of leveringen als bedoeld in dit artikel het overeengekomen of verwachte tijdstip
van voltooiing van de verplichtingen, de wederzijdse verantwoordelijkheden van
Opdrachtgever en Leverancier en de
overeengekomen tarieven van Leverancier, kunnen worden beïnvloed.

Artikel 16 Verplichtingen uit de wet bescherming persoonsgegevens en de
telecommunicatiewet

16.1
Partijen zijn verplicht elkaar over en weer alle medewerking te verlenen teneinde de andere
partij in staat te stellen zijn verplichtingen op grond van de Wet bescherming
persoonsgegevens (Wbp) en voor zover het Leverancier betreft tevens de
Telecommunicatiewet na te komen.

16.2
Opdrachtgever zal Leverancier steeds tijdig en deugdelijk informeren of enige verwerking in
het kader van een Overeenkomst onder de Wbp valt en of deze verwerking is aangemeld bij
het College bescherming persoonsgegevens, dan wel bij de functionaris voor de
gegevensbescherming van Opdrachtgever. Voor zover de verplichting(en) genoemd in dit
artikel werkzaamheden en/of kosten met zich meebrengt of meebrengen voor Leverancier,
zal Opdrachtgever deze vergoeden.

16.3
Opdrachtgever zal er zorg voor dragen dat de verantwoordelijke in de zin van de Wbp alle
verplichtingen van de Wbp zal naleven. Opdrachtgever vrijwaart Leverancier voor alle
aanspraken van derden die jegens Leverancier mochten worden ingesteld op grond van de
Wbp.

16.4
Leverancier is gerechtigd om doorgifte van ongewenste communicatie als bedoeld in artikel
11.7 Telecommunicatiewet zoals spamberichten, malware en virussen te blokkeren.

Artikel 17 Slotbepalingen

17.1
Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens
Koopverdrag 1980 is uitgesloten.

17.2
Geschillen tussen Partijen die voortvloeien uit of verband houden met de Overeenkomst
worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

17.3
Leverancier is gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. De wijzigingen treden
vier weken na de bekendmaking of op een latere datum in de bekendmaking vermeld, in
werking.

17.4
Leverancier is te allen tijde gerechtigd een Dienst te wijzigen of bepaalde onderdelen van
de Dienst te vervangen door andere onderdelen waarbij het wezenlijke karakter van de
Dienst in stand zal blijven. Voor zover deze wijzigingen betrekking hebben op een openbare
elektronische communicatiedienst geldt artikel 7.2 Telecommunicatiewet.

17.5
Door Leverancier aan de Opdrachtgever verleende gebruiksrechten op de Diensten zijn strikt
persoonlijk. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan rechten (door) te verkopen of
anderszins ter beschikking te stellen aan derden, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

17.6
Elk van de Partijen zal gedurende de looptijd van de Overeenkomst en tot een jaar na
beëindiging daarvan geen medewerkers van de andere partij die betrokken zijn geweest bij
de uitvoering van de Overeenkomst in dienst nemen dan wel anderszins, direct of indirect,
voor zich laten werken, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij.
De andere partij is gerechtigd om aan de bedoelde toestemming voorwaarden te
verbinden.

17.7 Leverancier is gerechtigd nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde van de
Overeenkomst geheel of gedeeltelijk aan derden uit te besteden. Dit ontslaat Leverancier
echter op geen enkele wijze van zijn verplichtingen.

17.8
Leverancier heeft het recht de Overeenkomst(en) met Opdrachtgever over te dragen aan
andere ondernemingen die onderdeel zijn van het concern waarvan Leverancier deel
uitmaakt en/of aan derden. Opdrachtgever zal zijn medewerking hieraan niet op onredelijke
gronden onthouden of vertragen. In geval Leverancier hiertoe overgaat, zal zij
Opdrachtgever hierover informeren.

17.9
Opdrachtgever dient alle mededelingen en kennisgevingen in het kader van een
overeenkomst te zenden naar het adres van de daarvoor aangewezen persoon of afdeling.

17.10
Indien bepalingen of delen van bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden of bijlagen
daarbij in enig opzicht onwettig, ongeldig of niet afdwingbaar zijn of worden, zullen de
overige bepalingen of zal het geldige deel van de ongeldige bepaling volledig van kracht
en afdwingbaar blijven, zonder enig gevolg voor de overige verplichtingen van Partijen.
Voorts zal de onwettige, ongeldige of niet- afdwingbare bepaling worden geacht te zijn
vervangen door een bepaling met zo veel mogelijk dezelfde juridische en commerciële
strekking.